Maklumat Tabung

Nama Tabung KUMIPA Balanced Fund
Kategori Tabung Unit Amanah Bumiputra Seimbang
Jenis Tabung Tabung Pendapatan dan Pertumbuhan
Saiz Tabung 250 juta unit
Pemegang Amanah AmanahRaya Trustees Berhad
Tahun Kewangan berakhir 30 April
Pelabur yang layak
  • IndividuBumiputeraberumurtidakkurangdarilapanbelas(18)tahunpadatarikhpermohonan.
  • Individu di bawahlapanbelas (18) tahunbolehmenjadiPemegangBersamadenganindividulain yang berumurtidakkurangdarilapanbelas (18) tahunpadatarikhpermohonan.
  • BadanKorporat, Badan-badanBerkanun,  InstitusiatauPertubuhanberstatusBumiputera.

Profil Pelabur

1. Inginkanpendapatan yang berpatutansetiaptahun (jikaada).
2.   Berpandanganjangkapanjang di dalampelaburan.

Agihan Pendapatan

Agihanpendapatan (jika ada) dibuatdaripadapendapatan yang direalisasikanbagitahunkewangansemasa dan biasanya akan dibayar di dalambentuktunai dan/atau unit.

Pelaburan Permulaan Minimum 100 unit

PelaburanTambahan Minimum

50 unit

Belian Balik minimum

Tiada

Fi dan Caj

Caj Jualan
Sehingga  6% dari NAB seunit (boleh dirunding).Caj jualan tertakluk kepada 6% GST.

Caj Belian Balik
Tiada.

Yuran Pengurusan Tahunan
1.5% setahun daripada NAB Tabung yang dikira dan diakru harian serta tertakluk kepada 6% GST.
Yuran Pemegang Amanah Tahunan
Pada kadar  0.1%  setahun daripada NAB Tabung dan jumlahnya diakru pada setiap hari sertatertakluk kepada 6% GST.

Nota :

Mulai 1 April 2015, sebahagian daripada fi dan caj dikenakan 6% GST.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2012. PKB. All Rights Reserved. Best viewed in IE 7.0 & above with 1024 x 768 resolution ........... Penafian | Dasar Privasi