Waktu Urusniaga Kaunter: Isnin - Jumaat: 8:30 AM - 4:00 PM | Waktu Pejabat: Isnin - Jumaat: 8:30 AM - 5:30 PM


Notis Privasi

Menu Utama / Notis Privasi

Tuan/Puan Yang Dihormati,

Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 mengawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial.  Akta ini menghendaki anda dimaklumkan  berkenaan hak anda berkaitan data peribadi anda yang  diproses, dikumpulkan dan diproses selanjutnya bagi maksud pemprosesan data tersebut.  Akta ini juga menghendaki anda memberi persetujuan untuk pemprosesan data peribadi dan data peribadi sensitif anda.

Kami ingin memaklumkan bahawa data peribadi/data peribadi sensitif dan maklumat selainnya (secara kolektif dirujuk sebagai, “Data Peribadi”) yang sebelum ini diberikan di dalam permohonan anda untuk produk dan perkhidmatan Pengurusan KUMIPA Berhad (PKB),  kemungkinan akan terus digunakan dan diproses oleh PKB bagi maksud-maksud berikut:-

  • Pentadbiran akaun yang berterusan dan pemasaran produk PKB atau perkhidmatan kepada pelanggan;
  • Apabila dianggap perlu oleh PKB untuk mematuhi mana-mana undang-undang, perintah mahkamah atau keperluan badan kawalselia;
  • Melaksanakan fungsi kawalan risiko pengurusan termasuk pemantauan terhadap pencegahan pengubahan wang haram;
  • Mempertingkatkan operasi, teknologi, kewangan dan lain-lain yang menyokong kecekapan fungsi; dan
  • Lain-lain kegunaan berkaitan dengan atau berhubung dengan perniagaan atau urusan PKB.

Seterusnya, sila maklum bahawa sekiranya diperlukan bagi mana-mana maksud yang dinyatakan di atas, Data Peribadi anda mungkin dizahirkan kepada badan-badan luar yang termasuk (tetapi tidak dihadkan kepada) Jabatan Kerajaan dan regulasi seperti Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, pemberi khidmat luaran  yang berkerjasama dengan kami untuk menyelenggara dan menyimpan data peribadi anda.

Sila maklum bahawa persetujuan anda di perlukan untuk memproses Data Peribadi anda.  Tanpa persetujuan anda, kami tidak dapat meneruskan penggunaan Data Peribadi anda bagi mana-mana maksud yang dinyatakan di atas.

Anda boleh pada bila-bila masa selepas ini mengemukakan permohonan untuk mengakses, membuat pembetulan atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda kepada Jabatan Unit Amanah seperti yang dinyatakan di bawah:-

Pengurusan KUMIPA Berhad,
Tingkat 20, Kompleks Teruntum
Jalan Mahkota, 25150 Kuantan
Pahang Darul Makmur
E-mel : administration@phgunitrust.com.my
No. Telefon :  09-5133900